ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ស៊ីអេអាយអេឆ្នាំ ២០១៧

ពិព័រណ៍ស៊ីអេអាយអេឆ្នាំ ២០១៨

ពិព័រណ៍ស៊ីអេអាយអេឆ្នាំ ២០១៩

អេហ្វអេសអេអេស ២០១៦

អេហ្វអេសអេភីអេស ២០១៧

អេហ្វអេសអេភីអេស ២០១៨

FESPA 2019

អេសជីអាយឌូបៃ -២០១៦

អេសជីអាយឌូបៃ -២០១៧

អេសជីអាយឌូបៃ -២០១៨

អេសជីអាយឌូបៃ -២០១៩

អេសជីអាយឌូបៃ -២០២០

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០១៥ នៅស៊ាងហៃ

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០១៦ នៅស៊ីងហៃ

សេងចិនឆ្នាំ ២០១៧ នៅស៊ីងហៃ

សេងចិនឆ្នាំ ២០១៨ នៅស៊ីងហៃ

សូមចុះហត្ថលេខាស៊ីណូឆ្នាំ ២០១៩ នៅស៊ីងហៃ

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០២០ នៅស៊ាងហៃ

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍អន្ដរជាតិអេស៊ាអេចអាយអាយទី ២៧

ការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍អន្ដរជាតិអេស៊ាងហៃទី ២៨