យើងនៅជាមួយគ្នា

 មួយ: យើងរួមគ្នាជាអតិថិជន 

អតិថិជនមកទស្សនាក្រុមហ៊ុនហ្គូកៃ

អតិថិជនទស្សនាស្តង់ពិព័រណ៍របស់យើង

ពីរ៖ យើងធ្វើការជាមួយគ្នា

បី៖ យើងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នា

បួន៖ យើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩-២០២០